» за сдружението

Мисия на организацията: повишаване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на хора в неравностойно положение в Община Дряново, чрез оказване на морална и материална подкрепа и грижи за хора, изпаднали по една или друга причина в състояние на криза, изпитващи болка и страдание, изолирани от обществото.
Средства: предоставяне на социални услуги в общността; разработване и реализация на социални проекти; благотворителна дейност; членски внос; средства от донорски организации; Министерство на труда и социалната политика.
Обхват на дейност: Община Дряново, Област Габрово
История

Сдружение „Дружество за социално подпомагане” е местна неправителствена организация, учредена през м. септември 1996 година по инициатива на доц. Евгения Спасова – тогавашен зам. министър на Министерството на труда и социалната политика. Учредители на организацията са 22 граждани - пенсионери, безработни, хора с увреждания и самотни родители - представители на Клуба на пенсионера, Съюза на инвалидите, Демократичния съюз на жените и Община Дряново. Регистрирана е по Закона за лицата и семействата на 17.02.1997 година, а през 2001 година е пререгистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Като организация работеща в обществена полза е регистрирана в Централния регистър на Министерството на правосъдието на 16.04.2003 година.

До 2001 година организацията работи главно по хуманитарни програми, като набира и предоставя помощи, организира обществени трапезарии, развива клубна дейност по интереси, работи за професионалното изграждане на работни екипи и набиране на доброволци.

От 2001 година е поставено началото на организирана стопанска и социална дейност. На 5.07.2001 година стартира „Бюро за социални услуги”, което е резултат на реализиран проект, финансиран от Фондация „Чарлс Стюарт Мотт” и ФРМС.

2002 година Дружеството за социално подпомагане е включено в Програма „Обществени фондове и социални предприятия, финансирана от Каунтърпарт Интернешънъл към ААМР, която в продължение на четири години предоставя на екипа на Сдружението безплатни обучения и консултации, при разработване на програми и проекти, разширяване на предлаганите от неправителствената организация услуги и поставяне началото на създаване на социалното предприятие.

През 2003 година с финансовата помощ на Фонд „Социално подпомагане” към МТСП е стартира социално предприятие „Граждански център за комплексни социални услуги”, в структурата му функционират :

• Бюро за социални услуги

• Домашен помощник

• Център за социална рехабилитация и интеграция

• Дневен център за стари хора

• Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания - Дряново

• Защитено жилище за възрастни хора с физически увреждания – с. Гостилица

Работа в мрежа от НПО

• Дружеството за социално подпомагане – Дряново е включено в европейската Мрежа от НПО, които работят с и за възрастни хора от Югоизточна Европа /SEEN/ към Help Age International.

• Член е на Националната мрежа на НПО за работа с възрастни хора.

• Член е на Асоциацията на социалните предприятия в България.

• Участник в групата на НПО в страната по проект „Насърчаване на социалното включване на възрастните хора чрез обществени дебати на национално и местно ниво.